אודות

סמל


קרן ההשתלמות לחברי עוצ"מ בע"מ הינה קופת גמל להשתלמות המאושרת עפ"י תקנות מס הכנסה( כליים לניהול ואישור קופות גמל) התשכ"ד 1964.

הקרן מאושרת כקרן השתלמות מפוקחת ומבוקרת על-ידי אגף שוק ההון הביטוח והחיסכון במשרד האוצר.

הקרן פועלת למען עמיתיה משנת 1979. הקרן הינה ענפית (סקטוריאלית) ומיועדת לעמיתים במעמד שכיר לעובדים שכירים, ולעובדים אשר עבדו כשכירים אצל מעבידים שהינם מושבים או בבעלות המושבים כגון מפעלי המושבים, מועצות אזוריות וועדים מוניציפאליים.

הקרן מאוגדת כחברה בע"מ וכפופה לחוק החברות החדש ולחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל ) התשס"א – 2005

שיעורי ההפרשות המרביים המותרים בניכוי והפקדתם בקרן הינם ניכוי 2.5% ע"י העובד ו- 7.5% ע"י המעביד, הכספים מופרשים לקרן למטרת השתלמות לשכירים או לחסכון .

הקרן מנוהלת על בסיס הוצאות בפועל משמעות הדבר שהקרן אינה גובה דמי ניהול מחשבון העמית, אולם ההוצאות בפועל הנדרשות לניהול הקופה מופחתות מההכנסות מהשקעות בהם מזוכים העמיתים.

ההנהלה, ועדת ההשקעות והמנכ"ל משקיעים את כספי הקופה עפ"י החלטות המתקבלות באורגנים הנ"ל וע"פ החוקים והתקנות החלים על קופות גמל ובהתאם לתקנות הקרן.

לקרן מבקר פנימי שמונה ע"י ההנהלה בהמלצת וועדת הביקורת של הקרן לתקופה בלתי קצובה , המבקר הפנימי מעביר את ממצאי הביקורת והמלצותיו למנכ"ל, לועדת הביקורת ולהנהלת הקרן.

כרואה החשבון (המבקר החיצוני) של הקרן משמש משרד רו"ח  ורדי לוטרבך ושות.

אגודה שיתופית לניהול קופות גמל