תקנון הקופה

סמל

עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ
52-003165-9
(להלן "החברה")

במהלך השנים האחרונות בוצעו תיקונים בחקיקה בנושא שיפוי וביטוח גופים מוסדיים ביניהם תיקון חוק החברות בינואר 2011, חוק הגברת האכיפה בשוק ההון באוגוסט 2011 ותיקון סעיף 41ה לתקנות מס הכנסה לגבי הגבלת שיפוי בקופות ענפיות. תיקוני חקיקה אלה הצריכו עריכת תיקונים מתאימים בתקנון החברה המנהלת כדי שיבואו לידי ביטוי. בין השאר הוספה הוראה המתייחסת לחבות כספית שמוטלת ע"י בעל סמכות לפי החוק, וזאת בעקבות הוספת אפשרות של הטלת חיוב ישיר לפצות ע"י מפקח אגף שוק ההון,  הוספה התייחסות לעיצום כספי שנכלל בחקיקה להגברת האכיפה בשוק ההון, הוספה התייחסות לגבי הליכים בהם  יש זכאות לשיפוי בגין הוצאות משפטיות, גם  אם  אין  זכאות  לשיפוי  בגין התוצאה של ההליכים עצמם. הוספה התייחסות למגבלות בדין על סכום השיפוי המרבי לגבי כל נושא משרה או לגבי כל מקרה, ככל שישנה. עודכנה ההוראה לגבי חוזי ביטוח או חידושם בכל הנוגע לחבות עקב פעולה או מחדל של נושא משרה, ועודכנו המגבלות החוקיות להתקשרות ביטוחית כזו בהתאם לתיקוני החקיקה הרלבנטיים,  עודכנו מגבלות  השיפוי  בהתאם  לאיסורים  ולהוראות  כפי  שנקבעו  בחקיקה ובתיקוניה שפורטו לעיל.

  • לתקנון עוצ"מ חברה לניהול לחץ כאן
  • לתקנון קרן השתלמות עוצ"מ לחץ כאן
  • להסבר לשינויים בתקנון קרן השתלמות עוצ"מ לחץ כאן
  • לתקנון  עוצ"מ חברה לניהול – נוסח עד 06.2013 לחץ כאן

 

 

אגודה שיתופית לניהול קופות גמל