דוחות כספיים

דוחותיה הכספיים של קרן ההשתלמות נערכים ע"י ברית קופות הגמל לפיקוח ולעמיתים ישנה אפשרות עיון בכל חלקי הדו"ח.