תשואות מסלול אג"ח

תשואות  מסלול אג"ח

תקופה נומינלי ברוטו ממוצע שנתי
מרץ 2014 -פברואר 2015 6.95%
מרץ 2012 -פברואר 2015 6.22%
מרץ 2010 -פברואר 2015 5.44%

 

חודש נומינלי ברוטו חודשי נומינלי ברוטו מצטבר
01/2015 1.71% 1.71%
02/2015 1.47% 3.20%
03/2015 0.05% 3.25%

מדד שארפ- ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים -1.28.

 

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול ,וכי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

דמי הניהול השנתיים במסלול אג"ח הינם בשיעור 0.55% .

דמי הניהול לתקופה 01-12.2014 הינם בשיעור 0.55% .