כל הפוסטים של איציק אסטרייכר

דוחות כספיים

דוחותיה הכספיים של קרן ההשתלמות נערכים ע"י ברית קופות הגמל לפיקוח ולעמיתים ישנה אפשרות עיון בכל חלקי הדו"ח.

הוצאות ישירות

 

תשואות ודמי ניהול

תשואות ודמי ניהול

תקופה נומינלי ברוטו ממוצע שנתי
דצמבר 2016- נובמבר 2017   % 6.56
דצמבר 2014 – נובמבר 2017   2.03%
דצמבר  2012 – נובמבר 2017   4.52%
חודש נומינלי ברוטו חודשי נומינלי ברוטו מצטבר
01/2017 0.20% 0.20%
02/2017 0.82% 1.02%
03/2017 0.40% 1.42%
04/2017 0.92% 2.36%
05/2017 0.98% 3.36%
06/2017 0.29%- 3.06%
07/2017 1.13% 4.23%
08/2017 0.31%- 3.90%
09/2017 0.65% 4.58%
10/2017 1.05% 5.67%
11/2017 0.30% 5.98%
12/2017 0.56% 6.59%

מדד שארפ- ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים 0.85.

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, וכי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

דמי הניהול הממוצעים לשנת 2016 הינם בשיעור 0.45% .

דמי הניהול לתקופה 01-12.2017 הינם בשיעור 0.45% .

היות ודמי הניהול של הקרן נמוכים משמעותית מדמי הניהול הממוצעים בענף הגמל וההשתלמות (הודות לגביית דמי הניהול מהעמיתים ע"פ ההוצאות בפועל ושלא למטרות רווח ), שיעור התשואה הנומינלית נטו שהיא זו שנזקפת לחשבונות העמיתים – גבוהה משמעותית מתשואות הענף.

מקור הנתונים : אתר האינטרנט של משרד האוצר אגף שוק ההון

תשואות מסלול אג"ח

תשואות  מסלול אג"ח

תקופה נומינלי ברוטו ממוצע שנתי
מרץ 2014 -פברואר 2015 6.95%
מרץ 2012 -פברואר 2015 6.22%
מרץ 2010 -פברואר 2015 5.44%

 

חודש נומינלי ברוטו חודשי נומינלי ברוטו מצטבר
01/2015 1.71% 1.71%
02/2015 1.47% 3.20%
03/2015 0.05% 3.25%

מדד שארפ- ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים -1.28.

 

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול ,וכי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

דמי הניהול השנתיים במסלול אג"ח הינם בשיעור 0.55% .

דמי הניהול לתקופה 01-12.2014 הינם בשיעור 0.55% .