הכרעות עקרוניות

 

בעקבות פרסומו ב- 15 למרץ 2011 של חוזר מספר 2011-4-1, "הכרעה לעניין פיצוי בשל איחור במשיכה של כספים או בשל איחור בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה" ועל מנת לאפשר טיפול מהיר ויעיל בפניות הקשורות לחוזר זה, נפתחה תיבת מייל ייעודית בעוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ – תוכנית קרן השתלמות עוצ"מ

תיבת מייל ייעודית זו נוצרה על מנת לקבל פניות ובקשות הנוגעות לתקופת ההשבה (ה- 1 ליוני 2008 ועד ה- 31 לדצמבר 2008).

נבקשכם להפנות  לתיבת מייל אך ורק את פניותיכם הקשורות לתקופת ההשבה  ולא לתיבת המייל המפורסמת באתר האוצר לצורך העברת כספים בין קופות גמל.

כתובת מייל הייעודית: HACHRAA@OTZEM.CO.IL

בברכה,

עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ

 

איתור חשבונות

עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ

ממשק לאיתור חשבונות של עמיתים ושל עמיתים שנפטרו

ממשק אינטרנטי לאיתור עמיתים

במסגרת הטיפול בכספים ללא דורש בחיסכון פנסיוני וכצעד משלים לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטבים) התשע"ב – 2012, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון מפתח ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים. מטרת הממשק לאפשר לעמיתים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו בחשבונות קופות הגמל, קרנות ההשתלמות ופוליסות הביטוח לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים.
הפנייה לממשק האינטרנטי תפורסם עם סיום הקמתו

אפשרות הסרה מהממשק האינטרנטי

בהתאם להוראת הרגולציה גוף מוסדי נדרש להעביר את פרטי חשבונותיך לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לצורך הקמת הממשק האינטרנט האמור. במידה ואינך מעוניין שפרטייך יופיעו, עליך להעביר בקשה חתומה, ואנו נסיר את נתוניך החל משבועיים מיום קבלת הודעתך או החל מיום העברת המידע הסמוך, לפי המאוחר.

את הבקשה להסרת פרטיך מהממשק האינטרנטי בצרוף צילום ת.ז. , יש לשלוח לשירות הלקוחות של עוצ"מ :

בדואר רחוב החשמונאים – 88 תל אביב , ת.ד. 20051 מיקוד 61200 בפקס – 03-5614646 או במייל zipora@otzem.co.il

הורד כאן את טופס בקשה להסרת מידע מהממשק האינטרנטי

הליך בדיקת זכאות של מוטבים לכספים בחשבון של עמית שנפטר
זכאות למשיכת כספי קרן השתלמות של עמית שנפטר
1. בדיקת הזכאות תעשה אל מול מינוי המוטבים העדכני ביותר שביצע המנוח בחשבונו .

2. במידה ולא מונו מוטבים בחשבון או נמצא כי המינוי אינו תקין הזכאות תקבע לפי צו ירושה -או צוואה וצו קיום צוואה.    יובהר כי האמור הינו בהתאם ובכפוף להוראות הרלוונטיות לעניין זה בתקנון הקרן .

לצורך בדיקת זכאותך לכספי העמית שנפטר, אנא פנה למוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון 03-5614646 . לצורך קבלת מידע על הקופות בהן הנך זכאי, תידרש לשלוח למשרדינו צילום קריא של תעודת זהות שלך וצילום תעודת פטירה או צו ירושה/צוואה וצו קיום צוואה של הנפטר .

משיכה כספי קהל

משיכת כספי קרן ההשתלמות

 זכאות למשיכת כספים:

זכאות למשיכת כספים תעשה בהתאם לתקנות

 תהליך משיכת הכספים:

  1. הגשת בקשה למשיכת הכספים ע"ג טופס ייעודי לחץ כאן
  2. אל טופס המשיכה יש לצרף:
  • צילום תעודת זהות
  • צילום המחאה מבוטלת התואמת את פרטי החשבון לזיכוי
  1. שליחת המסמכים המצוינים בסעיף (1) ובסעיף (2) לעיל תעשה באמצעות אחד מאלה:
  • פקס -03-5614649
  • שליחת המסמכים בדואר לכתובת: החשמונאים 88 תל אביב
  • ניתן להגיע עם המסמכים המצוינים בסעיפים (1) ו- (2) אל משרדי הקופה הממוקמים ברחוב החשמונאים 88 תל אביב

עמית יקר,

שעות פעילות המשרד בימים א-ה בין השעות  08:00-16:00, נשמח לעמוד לשירותך.

בברכה,

עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ

בקשת הצטרפות חדשה או העברה מקופה אחרת

מידע בדבר האפשרות להצטרף/לעבור מקופה אחרת לקופה

 

עמיתים המבקשים להצטרף לקופה או לעבור לקופה מקופה אחרת יעשו זאת באחת משתי הדרכים הבאות:

א. באמצעות המעביד

ב. באמצעות פניה ישירה לקופה

  • להורדת טופס הצטרפות לקרן ההשתלמות  לחץ כאן
  • להורדת טופס בקשת העברת כספים מקופה אחרת לחץ כאן

הצטרפות באמצעות המעביד תהיה עפ"י פניה למעביד לצרף את העמית לקרן באמצעות מילוי טופס הצטרפות ,על העמית למלא את הפרטים הנדרשים כולל מינוי המוטבים .

יש להקפיד במילוי הטופס על הפרטים המדויקים כולל שם, מספר תעודת זיהוי וכתובת מדויקת ולצרף לטופסי ההצטרפות הנשלחים לקופה צילום תעודת זיהוי.

עמיתים המבקשים להצטרף לקופה באמצעות פניה ישירה יפנו למשרדי הקופה בטלפון 03-5614646 או באמצעות פקס שמספרו 03-5614649 לע. חשב הקופה מר ראול צ`אסס ע"י מילוי טפסי ההצטרפות על מנת לבדוק את זכאותם להצטרף לקופה ולקבל הנחיות מתאימות בדבר מילוי הטפסים הנדרשים.

עמיתים המבקשים להעביר את זכויותיהם מקופה אחרת לקופה, יעשו זאת באמצעות פניה למנכ"ל ישראל ברון בטלפון 03-5614646 או בפקס 03-5614649 על מנת לבדוק את זכאותם להצטרף לקופה ולקבל הנחיות מתאימות בדבר מילוי הטפסים הנדרשים.

דוחות חברה מנהלת

אגודה שיתופית לניהול קופות גמל