דוחות כספיים ביניים

 

סקירת רו"ח לדוח ביניים

 

דוח דיריקטוריון ביניים

 

מרכיבי תשואה

 

משיכת כספים מחשבונות קטנים

זכאות למשיכת כספי התגמולים והפיצויים מחשבונות קטנים – דברי הסבר

ביום 24.3.2014 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופות גמל) (חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה)( הוראת שעה ),התשע"ד 2014.

זכאות למשיכת כספים :

בתקנות המשיכה נקבע כי עמית יוכל למשוך את כספי התגמולים והפיצויים בסכום חד פעמי ללא תשלום מס אם התקיימו התנאים האלה:

 1. בחשבון העמית בקופה לא הופקדו כספים מיום 1.1.2012 ואילך.
 2. לא הועברו לחשבון בקופה או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת לפי העניין מיום 1.1.2013 ואילך.
 3. היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו בקופה ביום 31.12.2012 לא עלתה על 7,000 ₪.

* לעמית אשר בבעלותו  חשבון קטן תשלח הודעה על זכותו למשיכת הכספים.

* ההוראה חלה הן על חשבונות במעמד שכיר והן על חשבונות במעמד עצמאי.

תוקף הזכאות למשיכת כספים :

עמית אשר בחשבונו בקופת הגמל מתקיימים התנאים המפורטים בתקנה 2 לתקנות המשיכה, רשאי  להגיש בקשה למשיכת הכספים מחשבונו בקופה בסכום חד פעמי ללא מיסוי החל מיום 24.4.2014 ועד ליום 30.6.2015

תהליך משיכת הכספים:
 1. הגשת בקשה למשיכת הכספים  ע"ג טופס ייעודי לחץ כאן
 1. אל טופס המשיכה יש לצרף :
 • צילום תעודת זהות
 • צילום המחאה מבוטלת התואמת את פרטי החשבון לזיכוי
 • לצורך משיכת מרכיב הפיצויים, במידה וישנו מרכיב כזה בחשבון, יש לצרף אישור מעסיק על סיום עבודה ( טופס 161 ).
 1. שליחת המסמכים המצוינים בסעיף (1) ובסעיף (2)  לעיל תעשה באמצעות אחד מאלה:

שאלות ותשובות  לחץ כאן

משיכת כספים מקופות גמל (חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה) (הוראת שעה)  לחץ כאן

משיכת כספים מחשבון עם יתרה נמוכה של עמית שנפטר

משיכת כספים מחשבון עם יתרה נמוכה של עמית שנפטר

דברי הסבר

ביום 12.08.2014 פורסם חוזר גמל 2014-2-3,  "משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה".

בחוזר נקבע כי במקרים שבהם אין בידי עוצ"מ הוראת מינוי מוטבים, תתאפשר משיכת הכספים מבלי לדרוש המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

 1. יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על 5,000 ₪* במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון.
 2. עברו לפחות 3 שנים מפטירת העמית;
 3. המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוגו, הורהו, או ילדו של העמית .
 4. המבקשים למשוך את הכספים חתמו על כתב שיפוי שיכלול את הפרטים הבאים:
  • הצהרה כי המבקשים למשוך הם, ככל הידוע למבקשים, יורשים לפי דין של העמית
  • התחייבות לשיפוי החברה המנהלת במידה והיא תחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם
 5. לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר**.

הליך משיכת הכספים:

 1. הגשת בקשה למשיכת הכספים  ע"ג טופס ייעודי – להורדת טופס בקשת משיכה לחץ כאן.
 2. אל טופס המשיכה יש לצרף :
 3. טופס הצהרה והתחייבות- להורדת טופס הצהרה והתחייבות לחץ כאן.
 4. צילום תעודת זהות
 5. צילום המחאה מבוטלת התואמת את פרטי החשבון לזיכוי.
 6. הגעה פיזית למשרדנו לשם זיהוי ומסירת מסמכים כאמור לעיל.

 

*הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה   שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של חוזר זה;

** תנאי זה ייבדק ע"י עוצ"מ מול הרשם לענייני ירושה, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלו בהתאם להוראות החוזר.

 

בקשת הצטרפות או העברה לקופת תגמולים

מידע בדבר האפשרות להצטרף/לעבור מקופה אחרת לקופה

עמיתים המבקשים להצטרף לקופה או לעבור לקופה מקופה אחרת יעשו זאת באחת משתי הדרכים הבאות:

א. באמצעות המעביד

ב. באמצעות פניה ישירה לקופה

 •  להורדת טופס הצטרפות עמית שכיר לקופת התגמולים לחץ כאן
 • להורדת טופס הצטרפות עמית עצמאי לקופת תגמולים לחץ כאן

הצטרפות באמצעות המעביד תהיה עפ"י פניה למעביד לצרף את העמית לקופה באמצעות מילוי טופס הצטרפות לקופה, על העמית למלא את הפרטים הנדרשים כולל מינוי המוטבים והצטרפות לביטוח חיים ונכות (ביטוח חיים וביטוח נכות אינם חובה).

יש להקפיד במילוי הטופס על הפרטים המדויקים כולל שם, מספר תעודת זיהוי וכתובת מדויקת ולצרף לטופסי ההצטרפות הנשלחים לקופה צילום תעודת זיהוי.

עמיתים המבקשים להצטרף לקופה באמצעות פניה ישירה יפנו למשרדי הקופה בטלפון 03-5614646 או באמצעות פקס שמספרו 03-5614649 לע. חשב הקופה מר ראול צ`אסס ע"י מילוי טפסי ההצטרפות על מנת לבדוק את זכאותם להצטרף לקופה ולקבל הנחיות מתאימות בדבר מילוי הטפסים הנדרשים.

עמיתים המבקשים להעביר את זכויותיהם מקופה אחרת לקופה, יעשו זאת באמצעות פניה למנכ"ל ישראל ברון בטלפון 03-5614646 או בפקס 03-5614649 על מנת לבדוק את זכאותם להצטרף לקופה ולקבל הנחיות מתאימות בדבר מילוי הטפסים הנדרשים.

 •  להורדת טופס בקשת העברת כספים מקופה אחרת לחץ כאן

דוחות כספיים

דוחותיה הכספיים של קרן ההשתלמות נערכים ע"י ברית קופות הגמל לפיקוח ולעמיתים ישנה אפשרות עיון בכל חלקי הדו"ח.

אגודה שיתופית לניהול קופות גמל